Home » Нормативно-правова база (положення, накази, методичні рекомендації)

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Нормативно-правова база (положення, накази, методичні рекомендації)

2022/2023 н.р.

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про практичне навчання здобувачів освіти

2021/2022 н.р.

Положення про порядок розроблення, затвердження, відкриття, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійної (освітньої) програми

Методичні рекомендації щодо проведення відкритих занять

Положення про академічну мобільність здобувачів освіти

Положення про моніторинг якості освіти 

Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності педагогічних працівників

Положення про ліквідацію академічної заборгованості, академічної різниці та порядок перезарахування навчальних дисциплін

Положення про визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті

Положення про опитування та анкетування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб

Положення про навчання за індивідуальним графіком здобувачів освіти

Методичні рекомендації щодо розробки структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти

Норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників

2020/2021 н.р.

Інструкція визнання та перезарахування кредитів

Положення № 624  від 03.03.21 р. про організацію освітнього процесу

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій

Положення про групу (відділ) з якості освіти

Положення про студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про розгляд звернень та скарг здобувачів освіти

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності у ВСП “Любешівський ТФК ЛУцького НТУ”

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

Методичні рекомендації до оформлення та проведення занять в змішаному навчанні в коледжі

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни 2020

Положення про академічну доброчесність у коледжі

Положення про організацію та проведення директорських контрольних робіт

Наказ №328 Про створення робочої групи

Наказ №363 Про внесення змін до наказу від 10.09.2021 року №328

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про дипломне проектування 2020