Home » Нормативна документація

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Нормативна документація

2023 рік

Правила призначення і виплати стипендій студентам коледжу

Положення про міжнародну діяльність коледжу

Положення про екзаменаційну (кваліфікаційну) комісію з атестації здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про практичне навчання здобувачів освіти

2022 рік

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг 

Інструкція з проведення онлайн навчання

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Порядок проведення самооцінюваня освітніх і управлінських процесів та внутрішної системи якості освіти

Стратегія розвитку коледжу на 2022-2027 роки

Методичні рекомендації щодо проведення відкритих занять

Положення про академічну мобільність здобувачів освіти

Положення про моніторинг якості освіти 

Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про web-сайт коледжу

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності педагогічних працівників

Норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою навчання

Положення про студентсько-учнівське самоврядування

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій

Положення про групу (відділ) з якості освіти

Положення про студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про розгляд звернень та скарг здобувачів освіти

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності

Колективний договір на 2022-2026 р.

2021 рік

Положення про ВСП “Любешівський ТФК ЛНТУ” (нова редакція) від 29.12.2021 р.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про уповноважену особу

Перспективний план розвитку Любешівського технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету на період 2018-2022 року

Положення про організацію професійної орієнтації

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку

Зміни до правил призначення стипендії студентам

Положення про користування гуртожитком

Положення № 610 від 12.01.21 р. про методичну раду ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ”.

Положення № 624  від 03.03.21 р. про організацію освітнього процесу у ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ”.

Положення № 626 від 03.03.21 р. про організацію навчально – виробничого процесу у ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ”.

Положення про відділення ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2021 р.

Проложення про циклову методичну комісію ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2021 р.

Проложення про методичну раду ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2021 р.

Проложення про педагогічну раду ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2021 р.

Положення про опитування та анкетування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб

Положення про навчання за індивідуальним графіком здобувачів освіти

Положення про стекхолдерів освітніх програм

Положення про порядок розроблення, затвердження, відкриття, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійної (освітньої) програми

Положення про організацію вибору навчальних дисциплін та формування вибіркової складової навчальних і робочих навчальних планів

2020 рік

Інструкція визнання та перезарахування кредитів ЄКТС при прийомі на навчання до коледжу

Положення про ліквідацію академічної заборгованості, академічної різниці та порядок перезарахування навчальних дисциплін

Положення про визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті

Правила призначення і виплати стипендій студентам

Правила призначення і виплати стипендії учням

Положення про ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020 р.

Положення про навчально-виробничі майстерні у коледжі 2020

Положення про адміністративну раду в ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020

Положення про Центр кар’єри в ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020

Положення про психологічну службу в ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020

Положення про атестацію навчальних кабінетів, лабораторій майстерень 2020

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у 2020-2021 н.р. з врахуванням протиепідемічних заходів в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 28.08.2020р.

Положення про проведення практики студентів коледжу 2020

Положення про організацію та проведення директорських контрольних робіт 13.10.2020

Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання 2020

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності у ВСП “Любешівський ТФК ЛУцького НТУ” 2020

Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про апеляційну комісію 2020

Положення про академічну доброчесність у коледжі 2020

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у коледжі 2020

Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти у ВСП “Любешівський ТФК Луцького НТУ” 2020

Положення про переведенняч, відрахування, вільне відвідування та поновлення студентів у коледжі 2020

Положення про дипломне проектування 2020

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни 2020

Методичні вказівки щодо заповнення журналів навчальних занять у коледжі 2020

Методичні рекомендації до оформлення та проведення занять в змішаному навчанні в коледжі 2020

Положення про старостат коледжу 2020

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 2020

Положення про “Школу молодого спеціаліста” 2020

Положення про наставництво молодого спеціаліста 2020

2019 рік

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в ЛТК ЛНТУ 2019

2018 рік

Колективний договір на 2018-2021 р.

2017 рік

Правила призначення і виплати стипендій студентам ЛТК ЛНТУ 2017

Зміни до правил призначення і виплати стипендій студентам ЛТК ЛНТУ 2017

2016 рік

Положення про дипломне проектування 2016

Положення про переведення студентів,які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця державного  замовлення у ЛТК ЛНТУ 2016

2015 рік

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у ЛТК ЛНТУ 2015

2014 рік

Положення про організацію навчального процесу в ЛТК ЛНТУ 2014 

Положення про студентсько-учнівське самоврядування ЛТК ЛНТУ 2014

2012 рік

Концепція розвитку коледжу на 2012-2017р.р.

2008 рік

Положення про Любешівський технічний коледж Луцького НТУ 2008 р.