Home » Положення про апеляційну комісію

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Положення про апеляційну комісію

Апеляційна комісія

2.4. Склад апеляційної комісії формується:

  • з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти, які не є членами предметної комісії, комісії для проведення співбесід при прийомі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти даного вищого навчального закладу;
  • з числа провідних наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників коледжу, наукових установ і підприємств України, які не є членами фахових атестаційних комісій даного вищого навчального закладу – при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

2.5. До складу апеляційної комісії входять:

  • голова апеляційної комісії;
  • члени апеляційної комісії.

2.6. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників директора ЛТК Луцького НТУ, які не є членами предметних або фахових атестаційних комісій.

Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.7. Рішення апеляційної комісії оформлюється висновком, який підписується головою і членами комісії.

2.8. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти або близькі родичі яких вступають до коледжу у поточному році.

2.9. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

  1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ

3.1. Вступник, який претендує на перегляд екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ЛТК Луцького НТУ має право подати апеляцію.

3.2. Апеляція подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної комісії у письмовій формі.

3.3. Вступник, який подає апеляцію, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

3.4. Апеляції від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.

3.5. Апеляція повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

3.6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7. Апеляції з питань відсторонення вступника від випробування апеляційною комісією не розглядаються.

  1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ

4.1. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника як правило в день подання апеляції, але не пізніше наступного робочого дня після її подання.

4.2. При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його апеляції.

4.3. На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера.

4.4. Під час розгляду апеляції сторонні особи на засідання апеляційної комісії не допускаються.

4.5. На засідання апеляційної комісії можуть бути залучені члени відповідних предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій коледжу, які перевіряли письмову роботу (оцінювали співбесіду) вступника.

4.6. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.

4.7. Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника.

4.8. Після закінчення засідання апеляційної комісії висновки щодо оцінювання роботи вступника підписуються всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні.

4.9. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:

  • «оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;
  • «оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до … балів (виставляється нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;
  • «оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до … балів (виставляється нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».

4.10. Результати апеляції оголошуються вступнику після закінчення розгляду його роботи. Вступнику пропонується підписати висновки апеляційної комісії.

4.11. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у висновках апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та екзаменаційного листа вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

4.12. Результати розгляду апеляції протоколюються і затверджуються на засіданні Приймальної комісії.

4.13. Висновки апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної комісії поточного року.

4.14. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, який затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії.

Положення про Апеляційну комісію Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ розглянуто та схвалено на засіданні Педагогічної ради коледжу (протокол №  5 від «15» грудня 2015 року).

Положення про Апеляційну комісію Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ розглянуто та схвалено приймальною комісією коледжу (протокол №  3 від «14» грудня 2015 року)