Home » Правила прийому на молодшого спеціаліста

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Правила прийому на молодшого спеціаліста

титулка пп

Додаток  ___

до Правил прийому до

 Луцького національного технічного університету в 2016 році

 

Правила прийому

до  Любешівського технічного коледжу

Луцького національного технічного університету в 2016 році

зі змінами

 

Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527292 від 02.10.2014 року. Термін дії ліцензії:

– спеціальність 071 «Облік і оподаткування» до 01.07.2018 року

– спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» до 01.07.2019 року

– спеціальність 208 «Агроінженерія» до 01.07.2019 року

-спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» до 01.07.2021 року (Сертифікат про акредитацію серія НД-І № 0378809 від 21 червня 2016 року відповідно до Рішення Акредитаційної комісії  протокол № 121 від 16 червня 2016 року)

– спеціальність  274 «Автомобільний транспорт» до 01.07.2021 року (Сертифікат про акредитацію серія НД-І № 0378810 від 21 червня 2016 року відповідно до рішення Акредитаційної комісії  протокол № 121 від 16 червня 2016 року)

 

Правила прийому до Любешівського технічного  коледжу Луцького НТУ (далі – Правила прийому) розроблені приймальною комісією відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до ВНЗ України у 2016р., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015р. № 1085, та зареєстрованих     у    Міністерстві      юстиції        України     04.11.2015 р  № 1351/27796, наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року   № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України   від 15 жовтня 2015 року № 1085 », зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 860/28990  та затверджені педагогічною радою ЛТК Луцького  НТУ.

 

 

І. Загальні положення

1.У цих Правилах  терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 ;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу;

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Правил;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;

технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;.

Термін “ваучер” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про зайнятість населення”.

 1. Ці Правила є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, крім вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку визначаються наказом Міністерства освіти і науки. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями                                     (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

 1. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);

за рахунок державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у вигляді повної або часткової оплати навчання визначеним законом категоріям осіб. Порядок та умови надання державної цільової підтримки визначаються Кабінетом Міністрів України;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб.

Розміщення державного замовлення здійснюється у вищих навчальних закладах, що мають статус державної, комунальної чи приватної установи.

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України “Про вищу освіту”.

Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.

 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

 1. Прийом до вищих навчальних закладів на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.
 1. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

ІІ. Організація прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.

 1. Організацію прийому вступників до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора вищого навчального закладу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, затвердженого педагогічною радою коледжу у відповідності до Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу.
 1. Директор Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до ВНЗ України у 2016 р.,  Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ у 2016 році, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
 1. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.
 1. Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу обсягів державного замовлення.
 1. Усі питання, пов’язані з прийомом до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.
 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (з скороченим терміном навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VII та ІХ цих Правил.
 1. Любешівський технічний коледж має право приймати за результатами вступних випробувань на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на вакантні місця осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (напрям підготовки), яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 «Про затвердження Державного переліку  професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно – технічних навчальних закладах» та від 29 квітня 2015 року № 266»Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

 1. Вищі навчальні заклади приймають на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ  зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, VІ та пункту 1 Розділу ХІV цих Правил прийому.

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Приймальна комісія Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету працює за графіком:

робочі дні тижня (понеділок-п`ятниця) – з 9.00 до 18.00 год;

субота (16.07; 20.08) – з 9.00 до 18.00 год; (23.07)- 9.00 до 13.00 год;

обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., вихідний – неділя;

 1. Прийом заяв та документів у паперовій формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки :

Таблиця 1

Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Вступники на основі
базової загальної середньої освіти повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 11 липня 11липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіду, складати вступні випробування, що проводить Любешівський технічний коледж Луцького  НТУ 18:00 год.

20 липня

 

18:00 год.

20 липня

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не проходять співбесіду і не складають вступних випробувань о 18:00 год.

27 липня

 

Строки проведення співбесід  

 

з   21липня  до

24 липня

Строки проведення вступних випробувань з   21липня  до

27 липня

 

з   21липня  до

27 липня

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення для осіб які проходили співбесіду не пізніше

12:00 год.

25 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із числа рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше

12:00 год.

28 липня

не пізніше

12:00 год.

1 серпня

Виконання вимоги вступниками до зарахування на місця :

– за державним замовленням

 

– за кошти юридичних та фізичних осіб

 

до 18.00 год.

5 серпня

не пізніше 18.00

10 серпня

 

 

до 18.00 год.

5 серпня

не пізніше

18:00 год.

10 серпня

Терміни зарахування вступників:

-за державним замовленням

-за кошти юридичних та фізичних осіб

 

не пізніше

12.00 год.6 серпня

не пізніше 12 серпня

 

не пізніше

12.00 год.6 серпня

 

не пізніше 12 серпня

 1. Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» на основі ОКР «Кваліфікований робітник», фахові вступні випробування, що проводить Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного університету, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Таблиця 2

Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 11 липня
Закінчення прийому заяв та документів 18:00 год. 20 липня

 

Строки проведення фахових вступних випробувань з 21липня  до 27 липня

 

 Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням  рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12:00 год.  28 липня
Виконання вимоги вступниками до зарахування на місця :

– за державним замовленням

– за кошти юридичних та фізичних осіб

 

до 18.00 год. 5 серпня

не пізніше 10 серпня

Терміни зарахування вступників:

-за державним замовленням

-за кошти юридичних та фізичних осіб

 

не пізніше 12.00 год.6 серпня

не пізніше 12 серпня 2016 року;

 1. V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ
 1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ (далі — заява) в паперовій формі. Вступники можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.
 1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 1. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо та форму навчання.
 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»),

свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності);

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно-технічну освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа  державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа,  що посвідчує особу та громадянство;

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності)

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку, встановленого розділу ІV Правил прийому для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

 1. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених у розділах VІІ, ІХ, ХVІІ Правил прийому.
 1. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета (результатів вступних екзаменів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі становить 100,0 балів.
 1. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 1. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

 1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше 28 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.
 1. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділи Х цих Правил), першочергового зарахування (розділ XI цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

13. Приймальна комісія Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

 1. Організація і проведення конкурсу
 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох предметів.

ЛТК Луцького НТУ дає вступнику можливість вибору одного з предметів,  крім обов`язкового(див. Таблиця 5).

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал (КБ) обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів (балів вступних іспитів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до коледжу.

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Сертифікату ЗНО з української мови та літератури присвоюється ваговий коефіцієнт k1;

сертифікату з другого предмета (математика або історія України) – ваговий коефіцієнт k2;

атестату присвоюється ваговий коефіцієнт k3;

балу за особливі успіхи –  ваговий коефіцієнт k4.

Значення вагових коефіцієнтів подано у таблиці 5.

КБ = k1∙П1+k2∙П2+ k3∙А+ k4∙ОУ,

де П1, П2 – результати складання ЗНО (відповідних іспитів), відповідно, з першого (українська мова та література) і другого (математика або історія України) предметів;

А   – середній бал документа про освіту.

ОУ – бал за особливі успіхи  призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки при вступі до вищого навчального закладу, нараховується з урахуванням вагового коефіцієнта k4, базою для визначення якого приймається 200 балів.

При цьому: k1+k2+k3+k4=1.

Базовим конкурсним предметом є математика або історія України.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 1 цих Правил прийому. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100;

3.При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділами VII, ІХ, ХVІІ цих Правил прийому.

Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього

предмета (вступних іспитів), з яким вступник допускається до участі в конкурсі становить 100,0 балів.

4.Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів, визначених Правилами прийому. (Додаток 5).

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи, з урахуванням вагового коефіцієнта:

КБ=Е1+Е2+А+ kОУ

Е1,Е2- результати вступних іспитів, відповідно, з української мови та математики;

А-середній бал документа про базову загальну середню освіту;

k- ваговий коефіцієнт бала за особливі успіхи;

ОУ- бал за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнівськихолімпіад з базових предметів, призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України , перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки при вступі до вищого навчального закладу,нараховується з урахуванням вагового коефіцієнта k базою для визначення якого приймається 36 балів.

Значення вагового коефіцієнта k подано в додатку 5.

Базовим конкурсним предметом є математика.

Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються результати фахового вступного випробування.

Мінімальне значення кількості балів фахового вступного випробування, з яким вступник допускається до участі в конкурсі становить 100 балів за 200-

бальною шкалою оцінювання.

7.Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти

оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів

сертифіката з української мови та літератури; при вступі на основі базової загальної середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

1.Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;

2.Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 1. У встановленому цими Правилами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.

VIIІ. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань

 1. Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ, пункту 7 розділу VI, розділу VIІ Правил прийому для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета  щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на  іншу спеціальність у цьому коледжі.

 1. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
 1. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 1. Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються коледжем не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті коледжу.
 1. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник розробляються і затверджуються Любешівським технічним коледжем Луцького НТУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на  веб-сайті коледжу та в приймальній комісії.

 1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 1. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Любешівським технічним коледжем Луцького НТУ, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора цього вищого навчального закладу.

Заява про апеляцію щодо результатів вступних випробувань абітурієнта подається ним особисто в день оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю приймальної комісії та візується головою приймальної комісії.

Розгляд апеляції здійснюється в день її подання, як правило, в присутності абітурієнта, але не пізніше наступного дня після її подання. В процесі розгляду апеляційною комісією матеріалів вступного випробування визначається правильність даних абітурієнтом відповідей та об’єктивність виставленої йому оцінки.

Апеляційна комісія Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету здійснює розгляд апеляції для встановлення правильності та об’єктивності виставленої абітурієнту оцінки за вступне випробування і не передбачає повторної її здачі.

Для встановлення об’єктивності виставленої оцінки апеляційною комісією розглядаються матеріали, оформлені під час вступного випробування абітурієнтом, що подав апеляцію.

Рішення апеляційної комісії Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету оформляється протоколом і доводиться до відома абітурієнта за його підписом. Рішення апеляційної комісії Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету є остаточним і повторному розгляду не підлягає.

За умови прийняття апеляційною комісією рішення про зміну кількості балів зі вступного випробування, воно фіксується на заяві абітурієнта та засвідчується підписами членів комісії, після чого вносяться необхідні зміни у рейтингову таблицю з даного вступного випробування, що підтверджується підписом відповідального секретаря та печаткою приймальної комісії.

 1. Відомості щодо результатів вступних іспитів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

ІX. Зарахування за співбесідою

 1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу:

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 1. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.
 1. Зараховані особи впродовж 7 серпня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 1. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ приймає рішення про можливість зарахування до коледжу понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.
 1. Зарахування в межах встановлених квот
 2. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 – 3 розділу VII цих Правил.
 3. Ці квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до пункту 4 розділу ІІ цих Правил.
 4. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
 5. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.
 6. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 7. XI. Право на першочергове зарахування
 8. Право на першочергове зарахування до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

 1. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

XІІ. Формування та оприлюднення списку вступників

 1. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

 1. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:

особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;

особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

зарахування за квотами або співбесідою;

наявність права на першочергове зарахування.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті коледжу.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІІІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 3 цього розділу.

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

 1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за кошти державного бюджету, приймальна комісія приймає у строк, визначений цими Правилами та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі ХІІ цих Правил прийому, відповідно конкурсного балу вступника – від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається після завершення виконання вступниками вимог  до зарахування на місця державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається  за всіма поданими ним заявами, у межах ліцензованого обсягу.

 1. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених у пунктах 2 та 3 розділу ІV цих Правил прийому.
 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

 1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 2 розділу ІV Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до приймальної комісії Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.
 1. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 2 розділу ІV Правил прийому, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків визначених у розділах XV, XVI та XVIІІ цих Правил прийому.
 1. XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ).

Між строками, коли вступники повинні виконати вимоги до зарахування, встановленими в пунктах 2 та 3 розділу ІV цих Правил, рекомендація до зарахування на місця за державним замовленням надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням  в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, за державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця, за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за усіма поданими вступником заявами.

 1. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ та долучається до його особової справи .
 1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно 1 розділу ХІV Правил прийому.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 1. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до  нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів видається  на вимогу студента вищим навчальним закладом,  у якому вони зберігаються.

XVІ. Наказ про зарахування

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пункті 2 розділу ІV Правил прийому.
 1. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5. розділу ХІХ Правил прийому.

Вступники можуть бути відраховані з Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа  осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

 1. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу ХІV Правил прийому.
 1. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленого порядку. 

XVІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
 3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до вищих навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Навчальний заклад здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до вищого навчального закладу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті навчального закладу.

 1. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до вищих навчальних закладів України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 2. Строки прийому заяв, проведення співбесід, творчих конкурсів та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів, визначаються приймальною комісією.
 3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 4. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.»;

XVІІ. Зарахування  до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2,3 розділу XVІ Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня 2015 року.

 1. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу).
 1. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 1. Любешівський технічний коледж Луцького НТУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, повинні оприлюднюватися на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 1. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті коледжу.
 1. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.
 1. Інформування громадськості про ліцензійний обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями, перебіг подання заяв щодо вступу до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, рекомендування до зарахування та зарахування до ЛТК Луцького НТУ здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс» на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІХ-ХІ Правил прийому.

Правила  прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ в 2016 році зі змінами  розглянуто та схвалено приймальною комісією  коледжу

(протокол № 13 від «30» червня 2016 року).

Правила  прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ в 2016 році зі змінами розглянуто та схвалено на засіданні Педагогічної ради коледжу (протокол №  8 від «30» червня 2016 року).