Home » Правила прийому на робітничу професію

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Правила прийому на робітничу професію

1  професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

 • Прийом до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ здійснює приймальна комісія.
 • Очолює приймальну комісію директор Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
 • Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ розроблені  відповідно до законодавства, у тому числі Типових Правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013 року № 499 та зареєстрованих в Міністерстві Юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355,  затверджуються директором Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ  за погодженням управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації  не пізніше 1 грудня поточного року.
 • Приймальна комісія:
 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, оформляє протоколи та оголошує відповідні списки;
 • вирішує інші питання , пов’язані з прийомом.
  • Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди та обумовлюють:
  • Таблиця.1

– приймальна комісія працює щоденно з 9.00 год. до 18.00 год.;

Графік роботи приймальної комісії:

– обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.;

– вихідні дні – субота, неділя.

 • Строки проведення прийому на навчання:
 • прийом документів здійснюється з 1 червня 2016 року по 20 серпня 2016 року.
  • Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць в гуртожитку гарантовано. Поселення в гуртожиток коледжу здійснюється на підставі заяви вступника (учня) на ім’я директора коледжу. Заява візується завідувачем гуртожитку, до якого вступник (учень) поселяється.

У першочерговому порядку місце в гуртожитку надається вступникам (учням), які потребують соціального захисту ( при наявності підтверджуючих документів), а саме:

 • з малозабезпечених сімей;
 • з числа дітей-інвалідів І, ІІ та ІІІ групи;
 • із неповних сімей;
 • які мають сім`ї з дітьми.

ІІІ. Документи для вступу

 • Вступники подають особисто заяву про вступ до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ із зазначенням обраної професії та форми навчання, місця проживання, до якої додають:
 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою 0-86/о , установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);(для здобуття професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1,Водій автотранспортних засобів категорії В, С медичну довідку за формою 0-83/о);
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в коледж (за наявності);
 • копія свідоцтва про народження або паспорта.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

 • Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

 • Прийом до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за рейтинговим списком середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
 • Особи, які без поважних причин не з’явились на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
 • V. Зарахування

5.1.Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, у тому числі громадяни,віднесені до категорії 3,- за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

особи, які вступають до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ  за цільовим направленням на навчання.

5.3. Приймальна комісія оприлюднює рейтингові списки вступників  21 серпня 2016 року. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ здійснюється наказом директора коледжу не пізніше 31.08.2016 року.

5.6. Зарахування до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у Державному бюджеті України  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

5.7. Після конкурсного відбору зарахування до технічного коледжу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше  працевлаштування.

VІ. Прикінцеві положення

     6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять   протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з технічного коледжу. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій технічний коледж може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, протягом 10 днів від їх початку, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Любешівського  технічного коледжу Луцького НТУ по робітничих професіях здійснюється Управлінням освіти,  науки та молоді Волинської облдержадміністрації та Міністерством освіти і науки України.

Відповідальний секретар ПК                       Л.В.Матюк