Home » Положення про проведення директорських КР

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Положення про проведення директорських КР

 1. дкр Загальні положення

1.1.  Організація контрольних заходів навчально-виховного процесу в коледжі регламентується «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державним стандартом освіти, а також іншими нормативними актами з питань вищої освіти.

1.2.  В організації контролю за навчально-виховним процесом у коледжі щорічно практикується проведення директорських контрольних робіт (ДКР) як одного з критеріїв оцінки якості засвоєння теоретичних знань і практичних умінь студентів (учнів).

1.3. Для покращення цієї роботи, широкого використання творчих можливостей викладачів і підвищення відповідальності студентів (учнів) за рівень знань директорські контрольні роботи вважаються складовою частиною навчального процесу.

1.4.  Метою організації і проведення директорських контрольних робіт є виявлення певних знань, практичних навичок студентів (учнів), а також причин, через які  деякі  теми і розділи навчального матеріалу не засвоєнні.

1.5.  Результати директорських контрольних робіт враховуються при
підведенні підсумків роботи коледжу за навчальний рік, доводяться до відома всіх викладачів.

 1. Порядок проведення директорських контрольних робіт

2.1 Директорські контрольні роботи проводяться протягом двох тижнів, їх пишуть студенти (учні) всіх спеціальностей.

2.2. Вибірковий перелік дисциплін, що виносяться на ДКР з вказівкою задіяних груп та орієнтовними  термінами проведення, щорічно встановлюється адміністрацією коледжу відповідно до наказу.

2.3. Відповідно до орієнтовних термінів ПЦК складається графік проведення директорських контрольних робіт  за встановленою  формою (додаток 1) і затверджується  директором коледжу.

2.4. Протягом двох тижнів до проведення ДКР викладачі під керівництвом голів циклових комісій створюють банк пакетів завдань до директорських контрольних робіт. При плануванні проведення директорської контрольної роботи можна об’єднати  проведення директорської контрольної роботи з плановою обов’язковою контрольною роботою.

2.5. Директорську контрольну роботу з дисциплін, що вивчаються протягом одного семестру,  можна проводити за матеріалами пакетів комплексних контрольних робіт.

2.6. Кожен пакет завдань до директорської контрольної роботи  включає:

 • титульну сторінку з відміткою розгляду завдань на засіданні ПЦК та печаткою коледжу  (Додаток 2)
 • анотацію, в якій указано основні розділи курсу, які вміщено до завдань контрольної роботи; форма завдань з коротким описом методики виконання; їх кількість; час, відведений на виконання роботи (Додаток 3)
 • пакет завдань який містить варіанти завдань, що включають теоретичні і практичні питання з найбільш важливих тем пройденого матеріалу оцінюваної дисципліни (Додаток 4)
 • критерії оцінювання
 • еталон правильного виконання одного варіанта  роботи

2.7. Для проведення директорської контрольної роботи може використовуватися довільно обраний пакет завдань з банку пакетів завдань з дисципліни.

2.8. Студенти не пізніше ніж за тиждень повинні бути ознайомлені з графіком проведення ДКР і прикладами завдань попередніх років.

2.9. За дорученням голів циклових комісій викладачі розробляють завдання ДКР не менше ніж в п’яти варіантах та критерії оцінювання робіт. Всі матеріали для ДКР розглядаються на засіданнях циклових комісій та затверджуються директором коледжу. Зміст, обсяг, структура та форма контрольної роботи визначається цикловими комісіями.

2.10. Роботи виконуються на аркушах зі штампом КОЛЕДЖУ. Норма часу на проведення директорської контрольної роботи складає 1 академічну годину.

 1. Викладач зобов’язаний:

3.1. Забезпечити наявність проштампованого паперу і, за умови необхідності, довідкової літератури і рахункової техніки.

3.2. Проводити згідно з графіком ДКР в групах, якщо наявність студентів (учнів) складає не менше 80%.

 1. Голова циклової комісії зобов’язаний :

4.1. Здійснювати контроль за дотриманням графіка виконання ДКР.

4.2. Подати до навчальної частини у вигляді таблиці кодування студентів(учнів).

4.3. Організувати перевірку ДКР  протягом 3-х днів і надати до навчальної частини аналіз результатів за встановленою  формою ( додаток №5) із зазначенням найбільш характерних помилок.

4.4. Подати до навчальної частини у вигляді таблиці узагальнені і систематизовані результати виконання ДКР з навчальних дисциплін циклу (додаток №6).

4.5. Контрольні роботи здати в прошитому вигляді до навчальної частини.

 1. Методичний кабінет зобов’язаний:

5.1.Проінформувати представників адміністрації, яким необхідно бути присутнім на ДКР згідно із затвердженим графіком та видати завдання студентам (учням),  проконтролювати  хід виконання робіт, передати виконані роботи для перевірки голові ПЦК.

5.2. Забезпечити  представника адміністрації, який є присутнім при проведенні директорської контрольної роботи, варіантом завдання з бази завдань для директорських контрольних робіт, що попередньо були розроблені цикловою комісією.

5.3.Проаналізувати, узагальнити, систематизувати результати виконання ДКР і підготувати відповідну довідку для обговорення на засіданні педагогічної ради навчального закладу, яка приймає із цього приводу відповідне рішення.

 

 

 

Додаток 1

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

в_________ семестрі__________ навчального року

 

Дата Викладач Дисципліна Група Пара,

аудит.

Представник адміністрації
1 2 3 4 5 6

Додаток 2

Міністерство освіти та науки України

Любешівський технологічний коледж Луцького НТУ

 

 

 

 

                                                                                                                   «Затверджую»

Директор коледжу

                                                                                                                   _______________ Подерня-Масюк Ю.А.

                                                                                                                   «___»_____________ 2015р.

 

 

 

ДИРЕКТОРСЬКА  КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

з навчальної дисципліни: 

«___________________________» 

для студентів (учнів) _________________________________________

шифр та назва спеціальності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любешів – 2015

        Директорські контрольні роботи розроблені для виявлення певних знань, практичних навичок студентів(учнів).

Упорядники:

Розглянуто та погоджено на засіданні циклової комісії _____________________

Протокол №___від______________2015р.

Голова циклової комісії ________________

 

Додаток 3

АНОТАЦІЯ

 до директорської  контрольної роботи

з навчальної дисципліни «Українська мова»

 

Контрольна робота складена відповідно до робочої програми з української мови та має на меті оцінювання результатів навченості студентів(учнів) з  української мови, що здійснюється на основі функціонального підходу до  навчання мовного курсу, який насамперед має забезпечити студентам(учням) уміння ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації; високу мовну культуру особистості; сприяти формуванню громадянської позиції, національної самосвідомості.

Перевірка рівня знань студентів  передбачено за такими  основними розділами курсу:

 • Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики
 • Стилістичні засоби лексикології та фразеології
 • Морфологічні засоби стилістики
 • Стилістика простих речень
 • Стилістика складних речень
 • Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення
 • Функціональна стилістика і культура мовлення.

Контрольна робота  складається з ___ варіантів, кожен з яких містить

____ тестів або ____завдань.

Тести  передбачають вибір студентом(учнем) єдиної правильної відповіді з ряду можливих, встановлення відповідності між певними судженнями та мовними явищами, відтворення послідовності (пере комбінування наведених даних або елементів).

Особливістю завдання є те, що студент (учень) самостійно шукає відповідь на питання (без можливості вибору з кількох запропонованих). Саме такі завдання засвідчують не лише теоретичні знання, а й мовленеві можливості студента(учня).

Тривалість виконання роботи – _____хвилин.

Викладач                                                            ПІБ

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Завдання для директорської контрольної роботи

 

Назва дисципліни __________________________________________

Шифр та назва спеціальності _________________________________

ВАРІАНТ № ___

 

Додаток 5

АНАЛІЗ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДИРЕКТОРСЬКОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ,

проведених викладачем _________________________________________

в _________________ семестрі ___________________ н.р.

Навчальна дисципліна              
Група              
Кількість студентів(учнів) в групі              
Виконали роботу, чол.              
Охоплення, %              
Дата проведення              
12              
11              
10              
9              
8              
7              
6              
5              
4              
3              
2              
1              
Абсолютна успішність, %              
Якісна успішність, %              
Загальна абсолютна успішність, %  
Загальна якісна успішність, %  

Причини неуспішності студентів (учнів):

 

Викладач                                    __________________                            __________

 

Додаток 6

ЗВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДИРЕКТОРСЬКОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ,

проведених викладачами ПЦК  _________________________________________

                                                                                      

 

Викладач Дисципліна Група Охоплення, % Абсолютна

Успішність,

%

Якісна успішність,

%

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Голова ПЦК                                    __________________                            ________