Home » Положення про проведення практики

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Положення про проведення практики

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ Любешівського технічного коледжу ЛНТУ

Практика студентів у Любешівському технічному коледжі ЛНТУ є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст.

У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.
У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів у  Любешівському технічному коледжі ЛНТУ.

 1. Загальні положення

1.1. Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування в студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.
1.2. У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних за проведення практики повинна акцентуватися на:

 • розвитку творчих здібностей студента;
 • самостійності студента;
 • умінні студентами приймати рішення;
 • спроможності працювати в колективі.
  3. Практика студентів проводиться відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.
 • Види практики
 • 1. За змістом і метою практика студентів для кожної спеціальності і спеціалізації та освітньо-кваліфікаційних рівнів може бути:
 • навчальною;
 • технологічною;
 • професійною.

2.2. Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, робітничих професій, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності.

2.3. Метою технологічної практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах, з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду.

2.4. Професійна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проекту (роботи).

 1. Зміст практики

3.1. Види практики з кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються освітньо-професійними програмами та навчальними планами.

3.2. Зміст, послідовність практик визначається наскрізною програмою практики, яка розробляється  предметною (цикловою) комісією згідно з навчальним планом і затверджується директором коледжу.

3.3. Наскрізна програма практики студентів зі спеціальності і форми навчання – це основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практики студентів на визначених базах практики, підведення підсумків практики студентів і містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, уміння і навички), які студенти повинні отримувати під час проходження практики за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст.

3.4. На основі наскрізної програми практики студентів щорічно розробляються або перезатверджуються робочі програми відповідних видів практики. Разом з робочими програмами навчальних дисциплін робочого навчального плану спеціальності, робочі програми практики студентів входять до комплексу основних навчально-методичних документів, які реалізують завдання освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців за напрямом освіти та відповідають їх змісту щодо практичних знань і навичок. Для студентів і керівників практик від навчального закладу та бази практики робочі програми практики студентів є основним навчально-методичним документом, на підставі якого розробляються інші методичні документи.

3.5. Предметні (циклові) комісії, окрім наскрізних та робочих програм практики, розробляють інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

 1. Бази практики

4.1. Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів або в навчально-виробничому підрозділі вищого навчального закладу.

4.2. Як бази практичної підготовки студентів можуть використовуватись – навчальні, навчально-виробничі майстерні, навчальні господарства, навчально-дослідні ділянки тощо; за окремими спеціальностями – регіональні навчально-практичні центри, які створені на базі провідних навчальних закладів, матеріально-технічна база яких відповідає вимогам практики.

4.3. Визначення баз практики здійснюється керівництвом коледжу  на основі прямих договорів із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

4.4. Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом вищого навчального закладу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

 1. Організація і керівництво практикою

5.1. Відповідальність за організацію та проведення практики студентів покладається на керівництво коледжу.

Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням  у Любешівському технічному коледжі ЛНТУ  здійснюють заступник директора з навчально-виробничої роботи та завідуючий відділенням по підготовці молодших спеціалістів.

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик студентами забезпечують відповідні  предметні (циклові) комісії.

5.2. При проведені навчальної практики академічна група може ділитися на підгрупи чисельністю не менше 8 осіб.

5.3. Тривалість робочого часу студентів:

 • при проходженні навчальної практики не пов’язаної з виконанням виробничої (фізичної) праці, її тривалість складає не більше 36 академічних годин на тиждень незалежно від віку студентів;
 • при проходженні навчальної практики, пов’язаної із виконанням виробничої (фізичної) праці на виробничому об’єкті, її тривалість складає для студентів у віці від 15 до 16 років не більше 24, а у віці від 16 років і старше – не більше 36 академічних годин на тиждень;
 • при проходженні технологічної, професійної практики для студентів у віці від 16 до 18 років – не більше 36 годин на тиждень; у віці від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень;
 • за домовленістю між вищим навчальним закладом і базою практики може встановлюватися інша тривалість робочого часу студентів, що не суперечить вимогам чинного законодавства.

5.4. До керівництва технологічною та професійною практикою студентів залучаються досвідчені викладачі спеціальних дисциплін, предметних (циклових) комісій, а також директори та їх заступники, завідуючі відділеннями навчального  закладу, якщо вони є фахівцями з даної спеціальності та брали безпосередню участь у навчальному процесі.

5.5. Практичне навчання первинних професійних умінь і навичок здійснюється майстрами виробничого навчання і викладачами спеціальних дисциплін.
У тих випадках, коли навчальна практика є продовженням вивчення дисциплін (геодезична,  тощо), вона проводиться викладачами спеціальних дисциплін.

5.6. Керівник практики від коледжу:

 • контролює готовність баз практики та проводить при необхідності до прибуття студентів-практикантів підготовчі заходи;
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів у навчальному закладі перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, теми курсового та дипломного проектування, магістерських робіт, методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації), перелік яких встановлює навчальний заклад;
 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
 • у складі комісії приймає заліки з практики;
 • подає заступнику директора з навчально-виробничої роботи або завідуючому відділенням письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

5.7. Розподіл студентів на практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

5.9. Бази практик в особі їх керівників разом з  коледжем несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

Керівники підприємств своїм наказом зараховують студентів на конкретні робочі місця (посади) практики, призначають керівників практики, а після завершення студентами технологічної практики, організовують їм кваліфікаційні випробування для присвоєння відповідного розряду по  робітничих професій, передбачених навчальним планом.

5.10. Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практик, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики. Керівник практики від бази практики:

 • несе особисту відповідальність за проведення практики;
 • організовує практику відповідно до програм практики;
 • надає відповідно до програм практики місця практики, забезпечує максимальну ефективність її проходження;
 • організовує проведення інструктажів з правил техніки безпеки й охорони праці і відповідає за дотримання студентами безпечних умов праці;
 • забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом графіків проходження практик по структурних підрозділах підприємства;
 • забезпечує студентам-практикантам можливість користуватись науково-технічною бібліотекою, лабораторіями, майстернями підприємства, нормативною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
 • ознайомлює і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;
 • створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, передової технології, сучасних методів організації праці тощо.

5.11. За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

5.12. Студенти коледжу  при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики навчального закладу направлення, методичні матеріали (методичні матеріали, програму, щоденник, індивідуальне завдання тощо) та консультації щодо оформлення всіх документів; своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.
 1. Підведення підсумків практики

6.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

 • Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником від бази практики.
 • Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими навчальним закладом (щоденник, характеристика тощо), подається керівнику практики від навчального закладу.
 • Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлені стандартом для оформлення текстових документів.

6.2. Звіт з практики захищається (із диференційованою оцінкою) студентом у комісії, призначеною завідувачем відділення, заступником директора з навчально-виробничої роботи. До складу комісії входять керівник практики від навчального закладу і, за можливості, від бази практики та викладачі.

 • Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження або у коледжі протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.
 • Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписом голови комісії.

6.3. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

6.4. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку відраховується з навчального закладу.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, йому може надаватись можливість пройти практику у вільний від навчання час.

6.5. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні  предметної (циклової) комісії, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічній раді  коледжу  не менше одного разу протягом навчального року.

 1. Матеріальне забезпечення практики

7.1. Джерела фінансування практики студентів вищих навчальних закладів визначаються формою замовлення на фахівців: державні кошти, кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, або кошти фізичних осіб.

7.2. Витрати на практику студентів вищих навчальних закладів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє вищий навчальний заклад із розрахунку вартості проходження практики одного студента. Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

 • оплата праці безпосереднього керівника практики;
 • оплата консультації, екскурсії, одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики тощо;
 • разові витрати на організацію і підведення підсумків практики;
 • витрати на матеріальне забезпечення практики (використання електронно-обчислювальних машин, розмноження роботи, придбання матеріалів, канцелярського приладдя, експлуатація обладнання тощо).

7.3. Норма часу на проведення захисту звіту за практику встановлюється з розрахунку 0,33 години на одного студента кожному члену комісії (кількість членів комісії не більше трьох осіб). Розмір погодинної оплати залежить від освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, наукового ступеня та звання керівника практики.

7.4. Під час практики в період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати на виробництві, за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю. Якщо практика проводиться в навчально-виробничих майстернях і на діючих базах практики навчальних закладів, добові не виплачуються.

7.5. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується на умовах та в розмірах, передбачених договором.

7.6. Оплата відряджень викладачам вищих навчальних закладів – керівникам практики студентів здійснюється  коледжом згідно з чинним законодавством.

7.7. Навчальне навантаження майстрів виробничого навчання визначається виходячи із кількості навчальних годин, передбачених навчальним планом, і складає не менше 1080 годин на рік на одного майстра. Відповідно до розробленої і затвердженої в кожному навчальному закладі програми практики майстер виробничого навчання в межах 36-годинного робочого тижня проводить практичні заняття і навчально-виробничі роботи з професійного (виробничого) навчання, здійснює організаційне забезпечення навчального процесу, а також виконує іншу роботу, передбачену посадовою інструкцією майстра виробничого навчання.

7.8. Оплата праці майстрів виробничого навчання за проведення навчальної практики здійснюється за посадовими ставками, які визначені відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці.

7.9. У тих випадках, коли до проведення навчальної практики, замість майстрів виробничого навчання, залучаються викладачі спеціальних дисциплін, оплата їх праці здійснюється за фактично відпрацьовану кількість годин за ставками.

7.10. Обсяги часу на керівництво практикою не повинні перевищувати обсяги часу, передбачені навчальним планом.

7.11. Робочий час керівника практики від навчального закладу складається з педагогічного навантаження, яке заплановане йому на керівництво практикою на один рік. Графік його виконання розробляється керівником практики і затверджується керівником навчального закладу.

7.12. Викладачам, які направляються до місця практики поза місцем розташування навчального закладу, виплачуються добові за час перебування на практиці, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених законодавством України.

Додаток 1

ДОГОВІР №_______
на проведення практики студентів
 Любешівського технічного коледжу ЛНТУ
Місто ___________________ “______”_______200__р. Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони _______________________________________________ _____________________________________________________________

(назва навчального закладу)

(надалі навчальний заклад), в особі ______________________________ _____________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі ____________________________________________

(статут, положення або доручення)

і, з другої сторони _____________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі база практики), в особі __________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

____________________________________________ діючого на підставі _____________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне.

 1. База практики зобов’язується

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом

№п/п Номер і назва
спеціальності
Курс Вид практики Кількість студентів Термін практики
початок кінець

 

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі безпеки праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови _____________________________________
2. Навчальний заклад зобов’язується

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практик кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідувані комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

2.4. Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентам за погодженням з базою практики, згідно з кошторисом-калькуляцією ________ грн.

 1. Відповідальність сторін за невиконання Договору

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за Договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках.

3.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу _____________________________________ ____________________________________________________________

Бази практики ___________________________________________ _____________________________________________________________

Додаток: кошторис-калькуляція витрат на проведення практик студента.

Підписи та печатки:

Навчальний заклад База практики
___________________________ _______________________
“____”________________200__р. “___”_____________200_р.

 

Додаток 2 Затверджую

Директор, (заступник директора)

“____” ____________200__р.

ТРУДОВА УГОДА

Місто____________________ “____”________________200_р.

Ми, представник _______________________________________ в _____________________________________________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) (надалі -Замовник)

з одного боку та громадянин ________________________ з іншого боку

(прізвище, ім’я, по батькові)

який обіймає посаду в _________________________________________

(назва підприємства – бази практики)

який мешкає за адресою ________________________________________

має паспорт серії__________ №_______________ (надалі Виконавець).

з другого боку, уклали трудову угоду про те, що ___________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе безпосереднє керівництво практикою_________ осіб студентів _________курсу із спеціальності _________________________________________протягом______тижнів з ___________________по___________________200__р. згідно з Договором №_______від_______________________укладеним між базою практики____________________________________________

(назва підприємства)

____________________ і навчальним закладом ___________________ _____________________________________________________________

(назва навчального закладу)

 1. Виконавець зобов’язується

2.1. Здійснювати безпосереднє керівництво практикою студентів, зазначених у п.1, згідно з Положенням про проведення практики студенті коледжу.

2.2. Про всі порушення студентами-практикантами розпорядку дня, техніки безпеки і невиконання програми негайно доповідати навчальному закладу.

2.3. У разі об’єктивної неможливості виконати у встановлений термін обсяг роботи, повинен завчасно попередити про це керівника.

 1. Замовник зобов’язується

3.1. Виконати передбачені для навчального закладу умови Договору зазначені в п.1. 3.2. Подавати виконавцю методичну допомогу в організації та проведенні практики. 4. Ця трудова угода складена в двох  примірниках: один зберігаються у Замовника і один у Виконавця.

Замовник______________________

Виконавець____________________