Home » Соціальні виплати окремим категоріям студентів

Контакти

Волинська область смт. Любешів, вул. Брестська, 7, 44200.
Електронна пошта:
ltklntu@ukr.net, ltkldtu@gmail.com.
Телефон/факс:
Директор - (03362)21680,
Навчальна частина - (03362)30079,
Бухгалтерія – (03362)30080, Гуртожиток – (03362)21685. Коледж на карті Google:

Соціальні виплати окремим категоріям студентів

Здійснення контролю та надання окремим категоріям студентів соціальних виплат, які передбачені законодавством

У Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету навчається 269 учнів та 281 студент, з них 3 дітей-сиріт (2 учнів,1 студент), 10 дітей , які мають І-ІІІ групу інвалідності , а саме: 6 учнів (1 по зору), 4 студенти (2 по слуху). На початок року у коледжі навчалась 1 дитина, яка була позбавлена батьківського піклування, на сьогоднішній день ця студентка закінчила навчальний заклад та забезпечена роботою по спеціальності.

Питання соціального захисту учнів та студентів посідає важливе місце в роботі адміністрації нашого коледжу та учнівсько-студентського профспілкового комітету, в складі якого діє комісія з питань соціального і правового захисту у складі 3-х осіб, на котру покладено такі функції:

 • здійснення контролю за наданням окремим категоріям учнів та студентів належних їм пільг і виплат;
 • участь у роботі стипендіальних комісій коледжу;
 • участь у розподілі та контроль за правильним використанням коштів Фонду соціальної допомоги учням та студентам;
 • надання консультацій учням та студентам із питань організації навчального процесу, трудових, соціальних відносин.

Постійно проводиться робота по виконанню вимог чинного законодавства щодо забезпечення прав на належне виховання, утримання учнівсько-студентської молоді, а також першочергове зарахування на пільгове навчання до  навчального закладу пільгових категорій учнів та студентів та їх стипендіальне забезпечення.

Стан справ у цій сфері постійно розглядається на засіданнях профспілкового комітету.

         Щодо контролю стипендіального забезпечення учнів та студентів слід зазначити, що в коледжі розроблено та затверджено Положення про порядок призначення, виплати та розміри стипендіального забезпечення та Фонд соціальної допомоги учням та студентам Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ (І-ІІ рівень акредитації) (далі – Положення).

Відповідно до даних Положеньстипендія призначається учням та студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Учням та студентам, можуть призначатися академічні або соціальні стипендії, а окремим категоріям цих осіб можуть призначатися одночасно академічні і соціальні стипендії.

Академічними стипендіями є:

 1. стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, порядок призначення яких визначається Положенням;
 2. іменні або персональні стипендії коледжу;
 3. ординарні (звичайні) академічні стипендії.

Соціальні стипендії призначаються учням та студентам, які потребують соціального захисту  (та яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія).

Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законами для окремих категорій громадян, зазначених в п. 6  постанови Кабінету Міністрів України  від 12.07.2004  № 882 (із змінами).

З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів та студентів, які навчаються за державним замовленням, коледж використовує  10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій студентам для надання їм матеріальної допомоги та заохочення (преміювання)

Стипендії виплачуються раз на місяць. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу коледжу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Порядок призначення і виплати соціальних стипендій.

Студентам  з числа дітей-сиріт, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків  призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі коли середній бал успішності  зазначених в абзаці першому цього пункту учнів та студентів за результатами семестрового контролю дорівнює п’яти (відповідно за п’ятибальною шкалою оцінювання), розмір соціальної стипендії, призначеної згідно з абзацом першим цього пункту,  збільшується на 40 гривень – для учнів та 70 гривень – для студентів.

Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія

У межах коштів, призначених для виплати стипендії, обов’язково виплачують соціальні стипендії учням та студентам, зазначеним у підпунктах 6 – 6  п.6 постанови Кабінету Міністрів України  від 12.07.2004 №882  (зі змінами), які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 4.00 за п’ятибальною шкалою оцінювання, внаслідок чого такі студенти втратили право на призначення їм академічної стипендії.Розмір соціальної стипендії для студентів встановлюється відповідно пп. 29, 31 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004  №882  (зі змінами).  Якщо передбачається зміна розміру соціальної стипендії по декількох підставах, її розмір змінюється за кожною з підстав окремо.Особи, зазначені у п.6 постанови Кабінету Міністрів  України від 12.07.2004  № 882 (зі змінами),  які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно – правовими актами. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії. Особам, зазначеним у підпунктах  3, 4 п.6  постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882  (зі змінами), яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії) відповідно до п.34 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882  (зі змінами), а саме:

– студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІІІ груп, розмір стипендії збільшується на  9% від призначеної академічної стипендії;

– учням та студентам, які є інвалідами по зору і слуху – 50%;

– учням та студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни  – 50%, а тим хто перебуває на державному забезпечені  – 10%; з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де в цей період велися бойової дії, розмір стипендії збільшується на  30 % від призначеної академічної стипендії.

Якщо стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

 

Призначення і виплата іменних та персональних академічних і соціальних стипендій.

Пропозиції щодо кандидатур на призначення іменних та персональних стипендії загальнодержавного, регіонального (та галузевого ) рівнів із числа учнів, студентів коледжу за поданням стипендіальної комісії коледжу висуваються педагогічною радою коледжу.

Академічна стипендія Президента України призначається учням та  студентам-відмінникам, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі. Порядок призначення академічної стипендії  Президента України визначається постановою Кабінету Міністрів України  від 28.10.1994  №744 (зі змінами).

Академічна стипендія Верховної Ради України призначається учням та студентам-відмінникам, які найбільш відзначилися в навчанні та науковій роботі. Порядок призначення академічної стипендії Верховної Ради України визначається постановою Верховної Ради України  від 05.06.1996 № 226/96 ВР  (зі змінами).

Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається учням та  студентам з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які виявили успіхи в навчанні. Порядок призначення соціальних стипендій Верховної Ради України визначається постановою Верховної Ради України  від 24.10.2002 №218 –ІV.

Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається учням та студентам – відмінникам за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі. Порядок призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України визначається постановою Кабінету Міністрів України  від 09.08.2001 № 980   (зі змінами).

Пропозиції щодо кандидатур на призначення іменних та персональних стипендій загальнодержавного рівня із числа учнів та  студентів коледжу подаються для затвердження до Міністерства освіти і науки України.

Призначення і виплата іменних та персональних стипендій загальнодержавного рівня здійснюється наказом по коледжу на один чи два навчальні семестри, на підставі відповідного наказу Міністерства освіти і науки  України чи розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Учню та студенту може бути неодноразово призначена іменна чи персональна стипендія за період навчання при наявності нових здобутків.

Використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги   та заохочення (преміювання) студентів (Фонд соціальної допомоги студентам коледжу)Дані кошти використовуються:

 1. Для заохочення (преміювання) учнів та студентів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності. Максимальний розмір премії не повинен перевищувати розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.
 2. Для надання матеріальної допомоги учням та студентам, які її потребують в тому числі із малозабезпечених сімей;сиротам; дітям, що залишились без піклування батьків; студентам та учням, які мають дітей; студентам та учням при народженні дитини та догляді за нею; у разі хвороби; смерті близьких родичів; надається, як правило, не частіше одного разу на календарний рік на підставі особистої заяви. Розмір матеріальної допомоги становить, як правило, не більше одного прожиткового мінімуму на одну особу.
 3. Для фінансування заходів, пов’язаних з лікуванням та оздоровленням учнів та студентів – в розмірі мінімальної академічної стипендії;
 4. Для оплати та здешевлення путівок в санаторії, санаторії – профілакторії, будинки відпочинку, пансіонати, оздоровчо-спортивні табори, туристичних путівок – в розмірі мінімальної академічної стипендії;
 5. Для встановлення надбавок до стипендії за виконання обов’язків старости – в розмірі 10% від призначеної академічної стипендії. У разі відсутності економії стипендіального фонду дані надбавки виплачуються за рахунок коштів спеціального фонду.
 6. Розподіл коштів, що виділяються для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання), проводиться між учнями та студентами, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
 7. Встановлення надбавок до стипендії, преміювання здійснюється відповідно до наказу директора за поданням профкому студентів.

Позбавлення або призупинення виплат академічної  та/або соціальної стипендії.

 1. Позбавлення або призупинення виплати академічних іменних та/або персональних стипендій може бути здійснено у разі відрахування стипендіата із навчального закладу або від’їзду за кордон на навчання, роботу та з інших причин.
 2. За поданням стипендіальної комісії призупиняється виплата  академічної (ординарної) та/або соціальної стипендії учням та студентам при наданні їм у встановленому порядку академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною, повторного курсу навчання;
 3. За підсумками семестрового контролю студентам, які мають незадовільну успішність стипендія не призначається.
 4. За поданням стипендіальної комісії позбавляються   соціальної стипендії учні та студенти, які втратили право на пільги.
 5. Стипендіальна комісія може позбавити учня та студента стипендії за порушення правил внутрішнього розпорядку коледжу.
 6. Без розгляду на стипендіальній комісії академічної (ординарної) чи соціальної стипендії позбавляються учні та студенти при їх відрахуванні (виключенні зі списків) з коледжу.